Search

समस्त जेष्ठ नागरिकांना माझा नम्र प्रणाम!

ज्यांच्या अनुभवाच्या शिदोरीवर आपल्या आयुष्याला एक दिशा मिळते त्या प्रत्येक जेष्ठ नागरिकांसाठी आपण आधाररूपी काठी बनुया!

समस्त जेष्ठ नागरिकांना माझा नम्र प्रणाम!0 views0 comments