top of page
Search

प्रजासत्ताक दिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!भारतीय प्रजासत्ताक चिरायू होवो!

देश विविध रंगाचा,

देश विविध ढंगाचा,

देश विविधता जपणाऱ्या एकात्मतेचा,

प्रजासत्ताक दिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!

भारतीय प्रजासत्ताक चिरायू होवो!21 views0 comments
bottom of page